Akademipristagare och litteratör
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Brev

 

 Brevväxling angående Svenska Akademiens pris 1882

År 1871 fick Johan Petter Wallin Svenska Akademiens pris för diktsamlingen Wisby fall.  
Tio år senare, i december 1882, fick han återigen mottaga pris av Svenska Akademien, denna gång 2:a pris för Karl XII, tjugofyra sånger.

Kungörelse och utdelning av priset skedde på Akademiens sedvanliga högtidsdag den 20 december i Börssalen. Förväntansfulla åskådare, högre befattningshavare inom offentlig förvaltning såväl som företrädare för det svenska kulturlivet och kungafamiljen, fyllde bänkarna i salen. På slaget 17 kom akademiens ledamöter in och den högtidliga tillställningen kunde börja. Efter några högtidstal började själva prisutdelningen. Akademiens stora pris tilldelades doktor Karl Varburg. Andra pris gick till redaktören för Västernorrlands Allehanda i Härnösand, Johan Petter Wallin, för dikten Carl XII som innehöll tjugofyra sånger till hjältekungens ära.

Hur Johan Petter, som vistades i Härnösand, mottog det glädjande beskedet från Akademien, vet vi inte. Vad vi däremot vet är att han inte personligen deltog i högtiden, den högtid som borde vara den största i hans liv. Orsaken kan vi bara spekulera i. Medalj och prissumma fick istället skickas till honom.

Här nedan följer utdrag ur brev som skickades till Johan Petter, dels inför utnämningen dels efter det att priset hade delats ut.

Först Akademiens brev, daterat i Stockholm den 9 december 1882.

Till tidningsredaktören Johan Peter Wallin, Härnösand.

Å Svenska Akademins vägnar får jag meddela underrättelse, att Akademin, som funnit tävlingsskriften Karl den tolfte, tjugofyra sånger, i dess helhet äga förtjänster i planläggning och episk skildringsgåva, tillerkänt densamma Akademins andra pris…Med utmärkt högaktning har jag äran teckna
ödmjukligen Bror Emil Hildebrand 

Som sagt, Johan Petter kom aldrig till utdelningen, därför sändes densamma per post till pristagaren. I följebrevet fanns, förutom medaljen, en prissumma på 500 kronor …vilken Akademin önskar att Ni måtte mottaga som ett bevis på hennes (akademins, min anm.) aktning för det omsorgsfulla arbete Ni uti ifrågavarande epos nedlagt på skildringen…skriver Akademins sekreterare Hildebrand.

Dagspressen var snabbt på plats:

Stockholm 22 december 1882.

Litteratören
Herr J. P. Wallin Härnösand.

Gratulera till framgången hos De Aderton, som hava högsta domsrätten beträffande ”snille och smak”, ber jag få fråga, om det prisbelönta skaldeverket kan i avseende på längden vara lämpligt för Familje Journalen, om det kan få köpas och vad priset är.

Högaktningsfullt
Albert Edenberg
Red. av Familje Journalen

Även Johan Petters bröder deltog i glädjen över det fina litteraturpriset. Yngsta brodern Karl Johan skrev följande gratulationsbrev.

Söderhamn den 26 dec 1882.

Bror J.P!
Morska dig! In med magen ut med bröstet! Ja, nog får du en julklapp som heter duga, ty jag förmodar att det pris snille och smak utdelar smakar något. Smakar det något även för den delen av den varelse som icke rider pegasen, så vore det ju så mycket bättre, men detta betvivlas av undertecknad.

Dock måste jag även tacka dig för den julklappen du ger oss, ehuru den kanske inte blir fullfärdig till julen. Hade dina sånger kommit ut till jul skulle ingen av mina bekanta fått något annat. Det är eget att du så har vansläktats från oss övriga bröder, vi äro nöjda med våra pengar och kofoder, medan du strävar efter att rycka till dig allt i himmel och på jord. Detta missunnar jag dig dock inte. Denna av hjärtat gående lyckönskan är den enda julklapp jag har råd att giva dig…
Lev väl önskar din bror Carl J Wallin

Vidare till brodern Abraham Oscars brev:

Junsele den 2 januari 1883.

Jag gratulerar dig min hedersbroder!
Gott nytt år och tack för brevet, din lyckans förklarade gunstling!
Du traskar så småningom steg för steg uppför ärans trappa du, så nu håller jag inte alls för otroligt, om du en vacker dag får säte och stämma ibland ”de aderton”!
...Här i Junsele är det min lott att dagen i ända trumfa bondförståndet in i de förhärdade träskallarna…

Din tillgivne broder
O Wallin

Genom kungörelse i dagspressen meddelades allmänheten om vem pristagaren var. Gotlands tidning hade den 30 december 1882 följande kungörelse införd:

Svenska Akademin firade den 20:d:s sin högtidsdag, varvid inledningstalet hölls av prof. L. …Akademins stora pris, som för prosaskrift icke utdelats på 26 år, tilldelades d:r Karl Varburg för en längre litteraturhistorisk avhandling… Andra pris tilldelades tidningsredaktör J. P. Wallin i Härnösand för dikten Carl XII i 24 sånger. Förut är hr V. av akademin belönad med 2:a priset för en dikt Wisby fall.

Johan Petter hade sedan tidigare en trogen läsekrets vilket nästa brev visar:

Ramsjö den 1 feb 1883.
Herr redaktör.
Härmed anhålles vänligen att med första möjliga få några rader med underrättelse om huruvida Herrns prisbelönta poem Karl XII finnes tillgängligt i bokhandeln eller om det ej ännu utkommit från tryckeriet… Jag har varit i tillfälle att få genomläsa åtskilligt av Herrns alster och funnit det allt igenom gott…
Med största högaktning
P O Forssell 

I maj 1883 kom åter igen ett brev från Akademin, denna gång med ett ytterst glädjande besked:

Tidningsredaktören
Högädle Herr Joh. P Wallin i Härnösand.

Sedan Kungl Majt bifallit Svenska Akademins förslag till fördelning av det på Akademins stat uppförda anslaget till understöd åt vittra författare och detta anslag i dag utlämnats från Kungl Statskontoret för Er bestämda beloppet 750 kronor…det haver varit för Akademin en fägnad att få lämna ett nytt bevis på hennes aktning för Karl XII:s sånger…

Ödmjukast B E Hildebrand.

Även Akademiens nye ständige sekreterare sände samtidigt sina gratulationer …det är mig ett nöje att å Akademins vägnar få meddela Karl XII:s sångare denna nyhet, vilken bör vittna, hur livligt Akademin uppskattar hans diktning!

Med utmärkt högaktning
C D af Wirsén

Första delen av diktverket trycktes under hösten 1883 av Nordstedt & Söner i Stockholm och då hade Johan Petter flyttat Härnösand och bosatt sig i Uppsala.